رفتارغیرقانونی وهنجارشكنی اشكار.فرماندارجوین .به نفع انتخابات سبزوار .جوین .جغتای.وخوشاب نیست!؟


براساس گفته هیئت اجرایی ، شخص فرماندار !!!!!!در تعیین عوامل صندوق دخیل شده و اعمال نظرمی كند!!؟؟ درصورتی كه ایشان مجری انتخابات می باشد وباید جانب دارانه حركت نكند وشائبه حمایت اشكار وتعیین افرادی وابسته به نامزد مورد نظرایشان را به جامعه القاء ننماید.
فروزان كه از عدم تایید سیدابادی به وجد امده بود ، باحركات ایزایی سعی كرد كه از افراد وابسته به ظاهر ،به جریان اقای سیدابادی برای هیئت اجرایی استفاده كند وبه یقین می دانست كه همین طیف در دور قبل ازبروغنی وتعدادی هم از محسنی حمایت كردند كه این دونفر حامیان اصلی فرماندارجوین می باشندوحتی از اعضاء ستاد انتخاباتی همین اقایان بخشدارو معاون فرماندار تراشیده شد.هرچند كه مردم از طرفداران اقای سیدبادی دل خوشی ندارند و رغبت مردم به شخص سیدابادی بود وعملكرمثبت ایشان در مباحث عمران شهرستان هابود. ازطرفی قلب اهادمردم با واژه تهمت وافترا كه كناه ان از هرگناه كبیره ای بالاتراست از فرزند خود برنمی گردند واگر سیدابادی نباشد  سبحانی و یا ابسالان ویا یك جوینی دیگر خواهدبود...مردم هم بازیهای سیاسی را خوب می فهمند.وعملكراقای فرمانداررا دقیقا زیرنظردارند، تا شاید از محل افراد حاضر در سرصندوقها هم كه شده غباری بر مقصود ایشان بنشیند!!!؟؟ ولی همه انها جوینی بوده وبخاطررضایت خاطر فرماندار هیچ گاه به این مقصود نزدیك نخواهند شد . مگر تعدادی كه .....!!!!!
به هرحال فرماندارجوین(اقای فروزان )به گفته چند تن از عوامل اجرایی ( ....و....و....و...) شخصا حساسیت عجیبی روی افراد واشخاص دارد. كه همین اقدام خلاف منطق وقانون می باشد و اصولا وجود هیئت اجرایی دیگر با این شیوه معنا ومفهوم ندارد. به گمان من فرمانداردرقدم اول سعی كرد كه از طرفداران اقای بروغنی ومحسنی هیئت اجرایی بسازد !!!برای این كار ناچارشد كه با شیردل گرم بگیرد واینگونه وانمودكند كه با سیدابادی هم مشكلی ندارد (علم ویقین فرمانداراز عدم تایید سیدابادی برابر با اعلام گروه ایشان در سمت های بالامسیر را برای اغواء اماد كرد). دراین مسیر دوهدف اصلی را دنبال می كرد. 1- اگر سیدابادی تایید شود كه منت بزرگی براو نهاده و عنوان خواهد كرد كه من خدمتی بزرگ درحق شما كرده ام.2- چون می دانست همین افراد  به راحتی ازسیدابادی هم می گذرند پس می توانند مقصود اورا به غایت خود تبدیل كنند وبی هیچ مقاومتی لیست های خود را به دراختیارفرماندارقرارداده تا هركدام كه به مقصود او نزدیك نیست كنار بگذارد.كه همین طورهم شده است. حالا باید سازمان بازرسی ، ستاد انتخابات كشور، شورای نگهبان و نیروی محترم انتظامی ودادستان محترم دراین خصوص تحقیق كنندواعمال غیرقانونی اورا مورد پیگرد قراردهند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سبحانی" اولین نامزد منتخب شهرستان سبزوار ، جوین، جغتای، خوشاب..دومین نفر ......؟؟!؟!؟!؟!؟!؟





علی سبحانی (رمضانعلی) با تایید صلاحیت شورای نگهبان با كوله باری از شوروشوق وامید به فردا ، رسما تبلیغات خودرا شروع كرد.

حضور سبحانی درجوین دراستانه 22 بهمن و دید وبازدیدهای او شدت گرفته است . شاید از اكنون بتوان گفت كه اولین نماینده مجلس مشخص شده است . و گزینه دوم نیز باید از بین سرهنگ داورزنی ومحسنی یكی باشد. كه محتملا داورزنی در روزهای اینده ازاقبال عمومی بیشتربرخورددارخواهد شد.
درصورت (عدم تایید صلاحیت سیدابادی) این فرضیه ، یعنی گرایش مردم به سمت دونفر فوق واز جهت خستگی مردم از روال گذشته می تواند اینده انتخابات را از اكنون مشخص كند. هاشم ملایجردی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

توقع جوین (شهرنقاب) از نامزدهای ورود به مجلس در سبزوار وخوشاب وجغتای وجوین!!!!!!


رای جوین با كسی است كه مرده شوررا بجای موت نویس عوض كند، وترجیحا فرمانداركند، بجای راننده اژانس معلم (..... ) رییس اژانس (غلامحسین كروژدهی ) را معاون فرمانداری كند!!!با كلاهبربردارووفحاش  مخرب اموال مردم به شهادت شهروندان وهمچنین رای دادگاه  ....(بچه ساواك قدیم و خائن به نظام ومردم... ) گرم بگیردو....
معتادرا مبراببیند ومسئولیت دهد!!!!! از كنار حق بگذرد !!!برای قربانیان جاده جوین اگر خواست !!!!فاتحه بخواند!!با فرماندار همدم شودتا ایشان یا عوامل دیگر!!!مثل  همان كارخانه ساندویچ سازی (از اب هندوانه...) !!!واكاذیب دیگر،خوراك تبلیغاتی ساخته شود وبه خورد مردم بیجاره برسد(امثال این اكاذیب در بازبینی وعده ها وگفته ها ی بعضی از مسئولان شهردرمدت پیش براحتی مشخص می شود) بیشترشود!!!!!!، ومردم بیشترسركارباشند(اسفالت راه ها!!كمربندی نقاب، كارخانه .....سه جایگاه اقامت مسافر!!!ودروغهایی كه با حمایت یا سكوت تعمدی !!!! ایشان زده شد مثل تغییركابری فرهنگیان و ساخت وساز درربروی دادگاه و .....).
هركس نامحرم اقایان شد و همكاری نكرد با بدترین حالت نامردانه اخراج شود تا مبادا اطلاعات محرمانه وسری به بیرون درزكند!!(مثلا تخلفات گسترده موجود كه میلیاردها تومان ارزش دارد!!!ولی متاسفانه نه نمایندگان ونه هیچ كس دیگر تا كنون  یادی از بیت المال نكرده !!!!!
مردم به كسی رای خواهندداد كه بتواند چهارسال دیگر به مردم نیش خند بزند وبجای كاروتلاش انواع عكس تحویل كندومردم این دیاررا ادم حساب نكند!!!مردم جوین به كسی رای خواهند دادكه سفید را سیاه ببیند وسیاه را سفید !!!و اخرش اینكه مردم به كسی رای خواهند داد كه بیاید به خانه فلان كس وفلان كس برود و باورداشته باشد كه همین ها رای سازند!!
واخرقصه اینكه مردم به كسی رای خواهند داد كه همین اقای فروزان را نگه دارد!!!!!! ، تا اینكه در تعیین مدیران مدارس و صلاحیت معلمان برای ورود به كلاس !!!و محتملا موارد مشابه مثل واگذاری  حمامی ها به یك سری ادمهای خاص() ، وحمایت از خارج محدوده(!!!!!!!!) و اراضی اشخاص خاص و نهایتا  پارتی بازی برای دوستان خانوادگی !!!! ودشمنی به تمام معنا با شهردارسابق نقاب كه پشتوانه رای مردم را داشت (اكاذیب واصله به استانداری """كه فرماندار می دانست كذب محض است ولی برای بركناری تنها نامحرم اقایان!!! ..........كافی بود!!!!!""مثل تغیییركاربری فرهنگیان وعدم رعایت مسائل فنی در ساخت وساز روی دادگاه!!!! و ...توسط شهرداروقت وتهمت های دیگر...!!!). وهمچنین سكوت در سودجویی وسرقت پنهان واشكار تعدادی  و مسئولین فراری و پروازی با اموال بیت المال و.....ساخت وساز نورچشمی ها در خیابان مردم و.....

به كسی رای خواهیم داد كه تقدیری از اهالی طبس داشته باشد (چون انها مردان دوهزارچهره شهرمارا كه علیه انقلاب اسلامی شوریده وبرای جاوید شاه گویی به سبزوارمی رفتند با خوبانه به خانه خود فرستادند....ولی چه كنیم كه گاه همین دانه تخلها می توانند از انقلاب سودجویی كنند!!!.)
به كسی رای خواهیم داد كه فقط مرگ و مرگ بگوید .....علكی بگوید كه من درخط ولایت قراردارم ولی عملا با كسانی باشد كه كوچكترین خدمتی به نظام و مملكت و مردم نداشته اند ، خانواده شهداو رزمندگان وایثارگران  وببسیجیان هم برایش مهم نباشد ، تنها ملاك  دستان بالا برای چسباندن عكس !!!یك كت وشلوار وكمی ریش و تسبیح بلند وعوام فریبی  .....را به طرفدارانش گوشزد كند، وبرایش مهم نباشد ...................!!!!
یك جمله دیگرواخرین جمله !!!؟؟به كسی رای خواهیم داد كه به جوین بیاید و سرسفره دوستان بنیشید و خوش وبش كند و شهرستان را عاری از هرگونه مشكل و اجحاف !!!همان چندنفر تبلیغات چی را سرورمردم بداند (علارغم ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ومسئولیت دهد!! ختم كلام به ریش مردم بخنددتا چهارسال دیگر.....................................................................................

نوشته شده در تاریخ شنبه 15 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات