این روزها ، قرارگرفتن ویانگرفتن تعدادی از نامزدها در لیست ها به یك سوژه تبدیل شده است ، ولی واقعا احزاب وتشكل ها می توانند نقش موثری داشته باشند؟؟
اینگونه پیداست ، مردم دیگر توجهی به لیست ها ندارند واصولاهمین لیست ها درسنوات قبل با عث گمراهی مردم در انتخابات شده وگاها درانتخاب احسن به شك وترید گرفتارامده ونهایتا پشیمان ونادم از انتخاب خودشده اند!!؟
قرارگرفتن ویا نگرفتن درلیست ها نمی تواند دراین دوره كارسازباشد.ولی موضع گیری افراد بانفوذ ومعنوی ویا فعالان اجتماعی ورسانه ها(اینترنتی وكاغذی وشنیداری ودیداری) می تواند نقش افرین باشد.
درشهرستان سبزواروسایرشهرها اقماری  ،تعدادی كمی از افراد كه شاید هم نفوذ چندانی ندارند ولی درتشكل ها قرارگرفته اند سعی می كنند با لیست ها خودرا بعنوان تعیین تكلیف كننده نتیجه معرفی كنند !!با شناختی كه از اصولگرایان و سبزها و ...دارم ،به یقین می دانم كه مردم حتی از خود همین افراد خسته هستند (دركلان كشور نظری ندارم) وچه بسا صراط كسانی كه رای می اورند ووارد مجلس می شوند تحث تاثیرفشارهای همین گروهها به بیراهه رفته و انهاراازمردم دورمی كند ، دراین بازیها تعدادی می توانند با اینگونه عناوین منافع خودرا دروكنند/

اگر احزاب دركشور فعال باشند و نهادهای اجتماعی فقط در زمان انتخابات به یاد مردم نیفتند ودربسترزمان لیاقت وكفایت خودرا ثابت كنند می توان اظهارنظركرد كه گروهها نیز در انتخابات درون گروهی به افراد برجسته وخبره ونخبه رسیده وحمایت انها را از یك نامزد هم می توان عقلانی ومنطقی و برمبنای وظیفه شرعی وقانونی دانست .ولی حال كه این تشكل ها فقط در زمانی فعال می شوند كه نیازی به حمایت مردم داشته باشند ، پس از ان ، دیگر توده مردم فراموش شده تا چهارسال دیگر وافت وخیزدیگر...........................

نظرمن اینست كه مردم ،حداقل دراین دوره توجهی به این لیست ها نخواهندداشت وحتی تاثیرمعكوس هم خواهدداشت.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن 1390    | توسط: زمانه باپدر    |    | نظرات()