تبلیغات
فریاد رسای سبزوار:::::(جوین،جغتای، خوشاب،ششتمد،داورزن،روداب) - سامانه اطلاعاتی روستاهای كشور ، جمعیت ، خبرو نظر عكس و....

این اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سازمان آمار ایران در سال 1385 می باشد

برای مشاهده ی لیست روستا ها می بایست حداقل استان / شهرستان / بخش را انتخاب نمایید
استان شهرستان
بخش
نام دهستان
نام روستا در صورتی که حتی بخشی از نام روستا را می دانید می توانید با ورود آن در جعبه ی نام روستا، روستای مورد نظر را بیابید